Katharine Graham (1917-2001)

Katharine Graham (1917-2001)

Chairman

Washington Post Company